ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสิริลักษณ์ รักษาพล นักศึกษาพยาบาลศาตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี นำผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยผสมผสานเพลงพื้นบ้าน เข้าร่วมประกวด ตามโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ” (Bridging the Gap: Seamless Collaboration for Effective Nursing Education and Services) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
แสดงความยินดีกับ นางสาวมาลิตา ทัพศัพ
นายสุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี แสดงความยินดีกับ นางสาวมาลิตา ทัพศัพ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและจัดสร้างหอพระประจำวิทยาลัย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

More Articles

More From: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ค...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ...

More Articles

  More From: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ภาพกิจกรรม


  ระบบงานภายใน และ ระบบสารสนเทศ

  About us

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

   สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

   ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
   (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
   โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
   พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

   Read more...