Black Ribbon
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสิริลักษณ์ รักษาพล นักศึกษาพยาบาลศาตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี นำผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยผสมผสานเพลงพื้นบ้าน เข้าร่วมประกวด ตามโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ” (Bridging the Gap: Seamless Collaboration for Effective Nursing Education and Services) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
แสดงความยินดีกับ นางสาวมาลิตา ทัพศัพ
นายสุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี แสดงความยินดีกับ นางสาวมาลิตา ทัพศัพ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...

More Articles

More From: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

More Articles

More From: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม


ระบบงานภายใน และ ระบบสารสนเทศ

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...