Up

คำสั่งวิทยาลัย ฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพิธีเปิดอาคารเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรับสมัคร(เพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะองค์การ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวม คัดสรร
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาผู้บริหารวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 
 
Powered by Phoca Download

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...