ประชาสัมพันธ์งานกีฬาเครือข่ายวิทยาลัย ภาคกลาง๒

 

  แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติฯและคณะกรรมการกีฬาประเภทต่างๆ 
       
  ใบสมัครการแข่งขันกีฬาฯ วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง๒ ประจำปี ๒๕๖๑  
       
  สีชุดของนักกีฬาแต่ละประเภท วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง๒  
       
       

  

Add comment


About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...