ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Read more: รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Read more: รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและจัดสร้างหอพระประจำวิทยาลัย

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและจัดสร้างหอพระประจำวิทยาลัย

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

Read more: ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและจัดสร้างหอพระประจำวิทยาลัย

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

Read more: บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป)

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...